03-Hướng dẫn tạo thuộc tính/attributes

Xem video tạo thuộc tính/attributes