000-Tổng hợp video cấu hình Email trên Máy tính

Hướng dẫn cấu hình Outlook 2003-2007:

———————————————————————————-
 
 
Hướng dẫn cấu hình Outlook 2010:


———————————————————————————-
 
 
Hướng dẫn cấu hình Outlook 2013-2016:


———————————————————————————-
 
 
Hướng dẫn cấu hình Outlook 2019: