05 – Tạo và xóa chữ ký trên Zimbra

1. Hướng dẫn tạo chữ ký cho email trên Zimbra

– Tại giao diện webmail >>> (1) Click Preference >>> (2) Click Signatures

– Tại giao diện tạo chữ ký nhập các thông tin sau

+ (3) Nhập tên cho chữ ký

+ (4) Chọn định dạng cho chữ ký: Văn bản thường (As Plaintext) định dạng Html (As Html).

+ (5) Nhập nội dung của chữ ký

+ (6) Chọn vị trí hiển thị chữ ký

+ (7) Click Save để tạo chữ ký

Hướng dẫn tạo, xóa chữ ký cho email trên webmail Zimbra

 

*Lưu ý: Khi soạn thoải email mới, để chữ ký thể hiện đúng định dạng nên chọn định dạng của văn bản tương tự như định dạng chữ ký.

2. Hướng dẫn xóa chữ ký

 Tại giao diện quản lý chữ ký -> Click chọn chữ ký muốn xóa -> click nút Delete

Hướng dẫn tạo, xóa chữ ký cho email trên webmail Zimbra