12-Hướng dẫn tạo chữ ký trên outlook

Mở chương Outlook, vào tài khoản cần tạo chữ ký, sau đó chọn Tool/Options… và nhấn Click

Trong phần Opions chọn Mail Format, tìm đến nút Signatures… để khai báo

Chọn New để khai báo một chữ ký mới

Đặt tên để lưu chữ ký

Lưu Ý: Bạn có thể Copy từ file word để bỏ vào phần tạo chữ ký, nếu chữ ký có hình ảnh thì chỉnh lại đường dẫn hình ảnh để hiển thị.